facebook

ДепартаментКино, реклама и шоубизнес

ВЪВЕДЕНИЕ В РЕКЛАМНИЯ БИЗНЕС

vuvedenie-v-reklamnia-business_184x250_fit_478b24840a

ВЪВЕДЕНИЕ В РЕКЛАМНИЯ БИЗНЕС

Христо Катранджиев, Кристиян Постаджиян. София: Издателски комплекс УНСС, 2014

Научни и учебни издания

 

Целта на настоящото учебно помагало е да разкрие пред студентите някои важни аспекти в управлението на рекламния бизнес. Този процес често остава невидим за потребителите, които коментират дадена реклама, без да осъзнават, че зад един 30-секунден телевизионен спот или билборд на магистрала стои екип от десетки хора и организации. Създаването на ефективна реклама би било немислимо без добра организация и управление на рекламния процес.

Първа глава разглежда развитието на рекламата в ерата на интегрираните маркетингови комуникации – ера, в която новите технологии и многообразието от канали за комуникация поставят нови предизвикателства пред рекламната индустрия.

Втора глава разглежда процесите на сегментиране на пазара, избор на целеви пазар и позициониране като платформа за успешна рекламна комуникация

Трета, четвърта и пета глава разглеждат последователно агенциите, рекламодателите и медиите като участници в рекламния бизнес.

Шеста глава е посветена на избора на рекламна агенция от страна на клиент. Разглеждат се специфичните етапи при организирането на конкурс за агенция.

В седма глава се дискутират предимствата и недостатъците на различните системи за заплащане на рекламните дейности.

Осма глава е посветена на методите за определяне на рекламния бюджет.

Девета глава има особено значение за настоящото учебно помагало. В него се разискват някои от наложените в обществото и сред бизнеса митове за рекламата. Темата е важна, тъй като всеки човек, занимаващ се с реклама, трябва правилно да разбира функциите и значението на рекламата в съвременното общество.

Десета глава извежда някои основни правила за работата с клиенти.

Единадесета глава разисква характеристиката на рекламния и медийния бизнес в България.

Дванадесета глава е посветена на регулацията и саморегулацията на рекламния бизнес. Темата е важна, тъй като както в България, така и във всички страни с развит рекламен пазар съществуват множество регулации относно рекламата. Паралелно с това темата за етиката и саморегулацията в рекламата става все по-актуална, вкл. и в България.

Тринадесета глава разглежда предизвикателствата пред рекламата на външни пазари.

 

Отделните глави са написани, както следва:

доц. д-р Христо Катранджиев – втора глава, трета глава (т. 1), седма глава (т. 1, 2 и 3) и осма глава;

д-р Кристиян Постаджиян – първа, трета глава (т. 2), четвърта, пета, шеста, седма глава (т. 4 и 5), девета, десета, единадесета, дванадесета и тринадесета глава.