ДепартаментКино, реклама и шоубизнес

Ръководител на департамента

 

Доц. д-р Илия Кожухаров

 

 

Професионална автобиография:

 

 

Oбразование и научни степени:

2005 – магистърска степен по Графично и пространствено проектиране

2005 - редовен докторант със стипендия към департамент "Кино, реклама и шоубизнес" на Нов български университет.

2013 – защитава докторската си дисертация в на тема "Графичният дизайн като средство за изграждане на марка" в НБУ.

2018 – доцент в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (кинознание, киноизкуство и телевизия) в НБУ

Основни научни интереси: Графичен дизайн, приложна графика, компютърна графика и илюстрация, графичен дизайн на страница, книга, списание, плакат, рекламен дизайн, естетика и теория на изкуството, история на изкуството, рисуване.

 

ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ (ИЗЛОЖБИ И ДР.):

Куратор на изложба „Местна идентичност“. Изложбата е на студенти от магистърска програма „Графично и пространствено проектиране“, НБУ, 2019 г.;

Ръководител на изложба „Фирмена идентичност“ на студенти от програми „Графичен дизайн“ и „Графично и пространствено проектиране“, НБУ, 2014 г.;

Организиране и куриране на изложба „Третата вълна” на студенти от програми "Графичен дизайн" и "Графично и пространствено проектиране" , София, Галерията на Финансова група “Карол”, 2015 г.;

Изложба на „Тагу-дизайн“ Земя и дърво, глина и върба”.,EDO-ART Gallery, март 2012 г.

 

ПРОЕКТИ:

Участие в проект №BG051PO001-3.3.06.-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), МОН, в партньорство с Регионалния исторически музей – гр. Русе, ръководител доц. д-р Ирена Бокова.;

Участие в проект BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“,финансиран от МОМН по ОПРЧР. Участие в проект „Студентски практики“,BG051PO001-3.3.07-00020, МОН, финансиран по ДП НОИР, участие като академичен наставник в НБУ.;

Участие като експерт в междупрограмен проект за изготвяне на рекламни каталози за действащи брандове, включващ програма Реклама, Фотография и Графичен дизайн, ръководител доц. Боряна Минчева.;

Визуално изграждане на BRAND BOOK на НБУ. Прецизиране на логото. Изграждане на шаблони за използването на логото върху всички прилежащи визуални елементи - визитни картички, бланки, пощенски пликове, рекламни страници, плакати и др.

 

 

ПУБЛИКАЦИИ:

"Графичният дизайн в киното", В: Сборник с научни публикации – том 2, по проект № BG051PO001-3.3.06-00-0060-C0001 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса”, София: НБУ, 2015 г.;

"Българският графичен дизайн в българското кино"(14 стр.) - В сборник-годишник на Департамент "Кино, реклама и шоубизнес''- " Звукозримият образ"- 2014 г.;

"TV Брандинг и графичен дизайн – анализ", София, 2014 г.;

„ВЛАСТЕЛИНЪТ НА ЛОГОТ” - В: СПИСАНИЕ PROGRAFICA, 2011/6 бр. „ЗА КСЕРОКС, НЕСКАФЕ И ПАМПЕРС..., С ЛЮБОВ” - В: СПИСАНИЕ PROGRAFICA, 2011/5 бр. „МАРКА НОЩНА МУЗИКА” - В: СПИСАНИЕ PROGRAFICA 2011/3 бр.

 

 Контакт: ilijakojuharov@gmail.com