facebook

ДепартаментКино, реклама и шоубизнес

гл. ас. д-р Даниела Кадийска

гл. ас. д-р Даниела КадийскаДепартамент: Кино, реклама и шоубизнес

Телефон: 02*81 10 438

E-mail: dkadiiska@nbu.bg

Приемно време: Вторник 14:30-16:30 304 I Корпус,Сряда 12:00-14:00 304 I КорпусПрофесионална автобиография:

Гл. ас. д-р Даниела Кадийска е щатен преподавател в НБУ от 2002 година. Води курсове към БП „Реклама“ (част и от авторския екип по създаването й) и МП „Рекламен мениджмънт и визуален брандинг“. Творческите й проекти са в областта на маркетинга и рекламата и киното и телевизията. Научните й интереси са насочени към изследване на продуктовото позициониране и приложението му в различен развлекателен контекст. Участва в множество колективни творчески проекти в България и чужбина. През годините е ментор на студентски екипи спечелили множество престижни награди на различни международни и национални конкурси: ежегоден международен студентски конкурс Adventure (инициатива на European Institute for commercial communications education – Edcom, чийто член е НБУ; ежегоден национален студентски конкурс BAAwards (инициатива на Българска асоциация на рекламодателите); ежегоден студентски конкурс BULGARIA INNOVATION HACKATHON и др.
Длъжност: щатен асистент, доктор, департамент „Кино, реклама и шоубизнес“
Научна степен: д-р по научно направление 8.4.Театрално и филмово изкуство. Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия;
Научно звание: гл. ас. по 05.02.26. Маркетинг
Образование:
2016 г – Академична длъжност „главен асистент“ по научно направление 8.4.Театрално и филмово изкуство. Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия
2015 г. – Защитен дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор“; Тема на дисертационния труд: „Изследване на потребителските нагласи към продуктовото позициониране в киното и телевизията“, Научен ръководител: проф. Иван Георгиев
2000 г. – Образователна степен „магистър“ – магистърска програма „Кино и телевизия“, НБУ, София
1999 г. – Образователна степен „бакалавър“ – бакалавърска програма „Реклама“, НБУ, София

Опит:
2006 – щатен асистент по 05.02.26 “Маркетинг”, Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, НБУ
2004 – 2017 - директор на бакалавърска програма „Реклама“, департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, НБУ
2002 – 2006 – Хоноруван преподавател по реклама, департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, НБУ
1997 - 2004 г. – заемала различни административни длъжности в НБУ
2004 – акаунт, рекламна агенция Инк Арт
1996/97 - секретар-сътрудник “Връзки с обществеността”, Атлантически клуб за България
1994/96 - сътрудник по продажбите НЮЕЛ
1993/94 г. - рекламен мениджър „Полмо авто“
1992/93 г. - рекламен консултант „ХИП КОМ“


Публикации:

ПУБЛИКАЦИИ:
1.Статия: За връзката между литературата и киното; Научен електронен архив НБУ; (2011)
2.Статия: Продуктово позициониране в екранното изображение; Научен електронен архив НБУ; (2011)
3.Статия: Реклама с цвят; Сп. Мениджър, декември, 2012
4.Статия: Класификация и ефективност на продуктовото позициониране според начина на предаване на информацията и сюжетната връзка; Годишник на Департамент: „Изкуствознание и история на културата“, ISSN 1313-4094, изд. НБУ, София, 2015
5.Статия: Анализ на продуктовото позициониране на цигарени брандове в американското кино и нагласи на аудиторията към морално-етичната страна на проблема, Годишник на Департамент „Кино, реклама и шоубизнес 2013-2014“, ISBN 978-954-535-886-9, изд. НБУ,София, 2015
6.Статия: Кръстосаните промоционални кампании и продуктовото позициониране в американското кино; Сп. „Проблеми на изкуството“, тримесечно списание за теория, история и критика на изкуството; институт за изследване на изкуствата при БАН – София; 1/2015; ISSN 0032-9371
7.Статия: Тенденции в развитието на рекламата в списания - иновативни комуникационни решения, Научен електронен архив НБУ; (2017)
8.Статия: Рекламата – изкуството кукувица; Юбилеен сборник „Стоп кадър“, изд. НБУ – София 2017; ISBN 978-954-535-967-5
9.Статия: Мобилните телефони не гарантират интелигентни комуникатори; Годишник на Департамент "Масови комуникации", електронно издание НБУ, 2018
10.Статия: Виртуалното продуктово позициониране – нов живот за комуникацията на брандовете", електронно издание към ХХI ЛЯТНА ШКОЛА по Public Relations „Граници в комуникациите/Комуникация отвъд границите“, НБУ, 2019 (под печат)
Творчески изяви:
1.Продуцент, съпостановчик на балетен спектакъл „Приказка за Поли – 8 живота обич“, Национален музикален театър „Стефан Македонски”, 2013
2.Копирайтър в проект "ИМК на балетен спектакъл „Приказка за Поли – 8 живота обич“, 2013
3.Сценарист на документален автобиографичен филм за балерината Полина Кадийска, излъчен по BTV, 2013
4.Лектор на TEDxSofia 2019 "Метаморфози"; Програма към Световната конференция на TED